سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لادن ضرابپور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

با توجه به اینکه بخشی از اراضی آبی جو و غالب دیمزارها با مشکل کمبود آب روبرو هستند، بنابراین انتظار می رود که تنش خشکی از جمله عوامل محدود کننده تولید جو در کشور به شمار آید. از آن جایی که روی یکی از عناصرضروری گیاه بوده و کمبود آن معمولاً در اوایل فصل رشد گیاه مشاهده میشود لذا به منظوربررسی اثر سولفات روی برعملکرد بیولوژیکی، اقتصادی و اجزای عملکرد ارقام جو تحت شرایط کم آبیاری، طرحی اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا شد.تیمارهای آزمایشی شامل سطوح تنش خشکی اعمال شده (عدم تنش، قطع آبیاری از مرحله ۵۰ درصد دانه۵ در هزار) و ارقام ،۲/۵ ، بندی و قطع آبیاری از مرحله ۵۰ درصد گلدهی) در سه سطح محلولپاشی سولفات روی ( ۰ جو شامل سهند، سبلان و ماکویی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط تنش خشکی رقم سهند عملکرد دانه بیشتری ۸۲۸۰ کیلوگرم در هکتار در مقایسه با رقم سبلان ( ۶۲۷۰ کیلوگرم) و رقم آذر ۷۲۴۲ ،۲ کیلوگرم داشت.۲ در هزار / واکنش به سولفات روی نیز برای ارقام سهند و سبلان بیشتر از ماکویی بود. افزایش سولفات روی بمیزان ۵۲ در هزار سولفات روی، شاخص برداشت در / باعث افزایش عملکرد دانه بمیزان ۱۵ درصد شد. همچنین با مصرف ۵قطع آبیاری در مرحله دانهبندی تفاوت قابل ملاحظهای با بقیه تیمارها داشت. با توجه به اینکه عملکرد دانه در شرایط قطع آبیاری در مرحله دانهبندی نسبت به شاهد حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است اما دو دور آبیاری کمتر انجام شده و راندمان مصرف آب در آن بالاتر بوده است.