سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسلم شریفی نیا – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
جاوید ایمانپور نمین – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
زهره رمضانپور – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

چکیده:

این مطالعه یک مرور کلی و جهانی را بر روی استفاده از ماکروفیت ها و جلبک ها برای تغذیه ماهی در مزارع پرورشی با اشاره فعلی و بالقوه به استفاده از آنها در مزارع پرورشی در مقیاس کوچک دارد. این تحقیق تحت ۴ بخش اصلی از ماکروفیت های آبزی تحقق یافته است: جلبک ها، ماکروفیت های معلق، ماکروفیت های مستغرق و ماکروفیت های emergent ماکروفیت های معلق تحت عناوین zolla ، Duckweeds و Hyacinths آب بصورت جداگانه توصیف و مورد بحث قرار می گیرند و ماکروفیت های باقیمانده با هم گروه بندی شده و تحوت عنوواندیگور ماکروفیوت هوای معلوقبررسی می شوند. این بررسی جنبه های در رابطه با تولید و یا تکنیک های کشت و استفاده از ماکروفیت ها بعنوان منبوع غذایی در مزارع پرورش ماهی را پوشش می دهد. کارایی و راندمان تغذیه از طریق ارائه داده هوای رشود، ضوریب تبودیل غذایی و قابلیت هضم مواد غذایی در گونه های مود نظور مواهی موورد ارزیوابی قورار گرفوت. نتوایج آزمایشوات میودانی و آزمایشگاهی و استفاده از ماکروفیت ها در مزارع پرورشی از طریق گونه های ماهی پرورشی ارائه شده اسوت. ایون بررسوی اطلاعاتی را درباره ی روش های مختلف فرآوری بکار گرفته شده )مانند کمپوست و تخمیر( و نتایج حاصول از داده هوای بدست آمده از گونه های متفاوت در سراسر جهان با توجه خاص به آسیا را فراهم می کند. درنهایت اطلاعاتی را در موورد ترکیب شیمیایی و نهایی رایج ترین ماکروفیت های حاضر، طبقه بندی آنها و پراکنش جغرافیایی و شرایط محیطی موورد نیاز آنها را به ما می دهد.