سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرعباس بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – دانشگاه تبریز
حسین کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور – دانشگاه ت

چکیده:

لازمه دستیابی به توسعه پایدار، شناخت محیط و عوامل مؤثر بر آن است. امروزه با رشد شتابان جمعیت و محدودیت منابع، شناخت جنبههای مختلف محیط طبیعی جهت اعمال مدیریت علمی امری اجتناب ناپذیر است. برخی از پدیده ها و عوارض سطح زمین نظیر پوشش گیاهی، به علل مختلف در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی به مرور زمان دچار تغییر شده و شرایط و عملکرد اکوسیستم را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین نیاز به آشکارسازی، پیش بینی و مراقبت چنین تغییراتی در یک اکوسیستم از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از ابزارهای مؤثر در زمینه مطالعات محیط زیست و علومزمین استفاده از فن آوری دورسنجی و بهره گیری از داده های ماهوارهای است. سنجش از دور میتواند تغییرات دورهای پدیده های سطح زمین را نشان دهد و در بسیاری از زمینه های علمی و تحقیقاتی کاربردهای گستردهای دارد. داده های سنجش از دور به دلیل یکپارچه و وسیع بودن، تنوع طیفی، تهیه پوششهای تکراری و ارزان بودن، در مقایسه با سایر روشهای گردآوری اطلاعات از قابلیتهای ویژهای برخوردار است و روزبه روز بر اهمیت این فناوری در راستای توسعه پایدار افزوده میشود. در این مقاله پس از مروری بر مفاهیم و کاربردهای سنجش از دور به معرفی شاخصهای گیاهی عمده پرداخته شده است. سپس شاخص پوشش گیاهی NDVI به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.