سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریبا نقشین – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان- محل کار: شرکت
مجتبی محمدخانی امین آبادی –

چکیده:

بیماری سفیدک پودری جالیز از زمانهای قدیم در ایران بخصوص در مناطقی که کشت گیاهان جالیزی در آنجا معمول بوده وجود داشته است. در این تحقیق تاثیر قارچ کش های جدید اوپوس و استریم و مقایسه آنها با سموم قارچ کش های متداول به همراه مبارزه تلفیقی و کنترل علف های هرز در سطح مزرعه علیه سفیدک پودری خربزه در استان اصفهان طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار در سه تکرار در سه رقم خربزه دستگردی، مشهدی و طالبی شهد شیراز اجرا شد. تیمارهای آزمایش سموم دینوکاپ، سولفور، کوئین اکسالین، اوپوس، استریم و شاهد (آبپاشی بودند. یادداشت برداری نهایی از درجه آلودگی تیمارها با مقیاس۱۰-۱ که در آن نمره یک بدون آلودگی و نمره ده آلودگی ۱۰۰-۸۱ درصد بود. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که در اصفهان، در هر دو سال اختلاف تیمارهای سمپاسی شده از نظر آلودگی به بیماری سفیدک پودری با شاهد در سطح یک درصد و پنج درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین درجه تاثیر تیمارهای آزمایشی نشان داد که قارچ کش اوپوس بیشترین تاثیر را در کنترل بیماری سفیدک پودری خربزه داشته است.