سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صالح آرخی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
رحیم نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوزههای آبخیز بدون امار رسوب یکی از مسائل اساسی حوزهها بوده واستفاده از روشهای تجربی را لازم مینماید تا دادههای حاصل بتواند مبنایی برای برنامهریزیهای مدیریتی واقع گردد.حوزه آبخیز چوار یکی از زیر حوزههای حوزه مانشت و قلارنگ با مساحت ٢٣٧۵ هکتار در استان ایلام می- باشد که وقوع انواع فرسایش در ان قابل ملاحظه بوده،لذا براورد مقدار رسوب و کمیسازی ان بر اساس روابط تجربی جهت طرحهای حفاظت آب و خاک ضروری مینماید.مدلMPSIAC یکی از این روشهای تجربی می- باشد که دراکثر حوزههای آبخیز کشور کارایی دارد.در این تحقیق با استفاده از نقشه پایه و سایر اطلاعات و نقشه های موجود و کنترل موقعیت واحدهای کاری بوسیله دستگاه GPS در طبیعت امتیاز ٩ عامل موثر در مدل MPSIAC در هر واحد کاری تعیین و با جمع کردن آنها میزان R درجه رسوبدهی) در هر واحد کاری و با توجه به نسبت مساحت انها در کل حوزه بدست آمد و در نهایت با قرار دادن میزان R بدست آمده در رابطه مربوطه میزان رسوب برآورد گردید