سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آذین طاهری – کارشناس ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف هرز
روزبه فرهودی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شاپور لرزاده –

چکیده:

منظور بررسی تاثیر علفکش پرسوئیت بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه دو رقم ماش آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ درشرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر انجام شد. این آزمایش به صورت طرح آزمایشی کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک هایکامل تصادفی و در ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل دو رقم ماش (پاکستانی و پرتو) به عنوان عامل اصلی و ۴ تیمار کنترل علف هرز به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. علف های هرز مورد بررسی عبارت بودند از اویارسلام ارغوانی، سوروف، تاج خروس و عروسک پشت پرده. کمترین وزن خشک بوته سوروف تحت تاثیر تیمارهای علفکش پرسوئیت قبل از رویش و پرسوئیت پس از رویش (به ترتیب ۱/۱ و۱/۱گرم در متر مربع)، بوته تاج خروس در تیمارهای علفکش پرسوئیت قبل از رویش و پرسوئیت پس از رویش (به ترتیب ۱ و ۱ گرم در متر مربع) و کمترین وزن خشک بوته عروسک پشت پرده در تیمارهای علفکش پرسوئیت قبل از رویش و پرسوئیت پس از رویش (به ترتیب ۰/۷۵ و۰/۷۵گرم در متر مربع) دیده شد. بررسی اثرات متقابل علفکش و رقم نشان داد بیشترین عملکرد دانه ماش در رقم پاکستانی تحت تاثیر تیمارهای عفلکش پرسوئیت پس از رویش ( ۲۶/۱گرم در تک بوته)، و پرسوئیت قبل از رویش دیده شد که با تیمار وجین تفاوت معنی داری نداشتند