سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آذین طاهری – کارشناس ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف هرز
روزبه فرهودی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شاپور لرزاده –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر علفکش های مختلف بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه دو رقم ماش آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر انجام شد. این آزمایش به صورت طرح آزمایشی کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل دو رقم ماش (پاکستانی و پرتو) به عنوان عامل اصلی و ۸ تیمارکنترل علف هرز شامل وجین، شاهد علف هرز، ترفلان ۲ لیتر در هکتار، پرسوئیت قبل از رویش ۷۵۰ سی سی در هکتار، پرسوئیت بعد از رویش ۱ لیتر در هکتار، استامپ ۴ لیتر در هکتار، اپتام ۶ لیتر در هکتار و لاسو ۵ لیتر در هکتار در نظر گرفته شد. علف هایهرز مورد بررسی عبارت بودند از اویارسلام ارغوانی، سوروف، تاج خروس و عروسک پشت پرده. کمترین وزن خشک بوته اویارسلام ارغوانی تحت تاثیر تیمارهای علفکش ترفلان ۲/۱گرم در متر مربع)، بوته سوروف تحت تاثیر تیمارهای علفکش پرسوئیت قبل از رویش، پرسوئیت پس از رویش، ترفلان (به ترتیب ۱/۱و۱/۱و۱/۱ گرم در متر مربع)، بوته تاج خروس در تیمارهای علفکش پرسوئیت قبل از رویش، پرسوئیت پس از رویش و ترفلان (به ترتیب ۱ ۱ و ۱ گرم در متر مربع) و کمترین وزن خشک بوته عروسک پشت پرده در تیمارهای علفکش پرسوئیت قبل از رویش، پرسوئیت پس از رویش و ترفلان (به ترتیب ۰/۷۵ و۰/۷۵ و ۰/۷۹ گرم در متر مربع) دیده شد.