سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آذین طاهری –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر علفکش های ترفلان و پرسوئیت بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه دو رقم ماش آزمایشی در سال زراعی۸۹-۸۸ در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر انجام شد . این آزمایش به صورت طرح آزمایشی کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و در ۳ تکرار اجرا گردید . تیمارهای آزمایش شامل دو رقم ماش (پاکستانی و پرتو) به عنوان عامل اصلی و ۵ تیمار کنترل علف هرز شامل وجین، شاهد علف هرز ، ترفلان ۲ لیتر در هکتار، پرسوئیت قبل از رویش ۷۵۰ سی سی در هکتار، پرسوئیت بعد از رویش ۱ لیتر در هکتار درنظر گرفته شد. علف های هرز مورد بررسی عبارت بودند از اویارسلام ارغوانی، س وروف، تاج خروس و عروسک پشت پرده. کمترین وزن خشک بوته اویارسلام ارغوانی تحت تاثیر تیمارهای علفکش ترفلان ۲/۱ گرم در متر مربع )، بوته سوروف تحت تاثیر تیمارهای علفکش پرسوئیت قبل از رویش، پرسوئیت پس از رویش، ترفلان (به ترتیب ۱/۱ و۱/۱ و۱/۱ گرم در متر مربع)، بوته تاج خروس در تیمارهای علفکش پرسوئیت قبل از رویش، پرسوئیت پس از رویش و ترفلان (به ترتیب ۱و۱و۱گرم در متر مربع) و کمترین وزن خشک بوته عروسک پشت پرده در تیمارهای علفکش پرسوئیت قبل از رویش، پرسوئیت پس از رویش و ترفلان (به ترتیب۰/۷۵ ،۰/۷۵ و۰/۷۹ گرم در متر مربع ) دیده شد