سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریده انصاری سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید برومندنسب – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شبکههای آبرسانی از جمله زیر ساختارهای هستند که با توجه به هزینههای زیادی که در زمینههای ساخت، مصالح و نگهداری دارند مورد توجه محققین زیادی قرار گرفتهاند. لذا شناسایی و محاسبه میزان افت و توسعه و کاربرد روشهای نوین میتوانند در صرفهجویی وقت و هزینه بسیار مفید و کاربردی باشند. در این بین شبکههای عصبی مصنوعی از ابزارهای نوینی هستند که براساس قابلیتهای ویژهی آندر زمینه طراحی شبکههای توزیع آب نیز بکار میرود. دراین تحقیق ابتدا مقایسهای بین فرمولهای تجربی محاسبه افت (دارسیویسباخ و هیزنویلیامز) انجام پذیرفت که مقایسه رگرسیونی بین افت واقعی وافت محاسبه شده در رابطه دارسیویسباخ دارای ضریب تعیین بالاتری را نشان دادR²=۰/۸۰ همچنین تکنیک شبکههای عصبی مصنوعی در پیشبینی میزان افت مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که شبکه عصبی چند لایه با یک لایه پنهان و تابع انتقالtan دارای توانمندی قابل توجهی در برآورد و پیش بینی افت در لولهها میباشد