سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیمیا قاسمی نسب – مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت تدبیرسازان اکسیر، کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

چکیده:

با ورود فناوری اطلاعات به سازمان و نهایتاً بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود. این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که سیستم های اطلاعات مدیریتمی توانند انجام دهند، شناخته و زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با بهره گیری از ظرفیت هایی که این سیستم های اطلاعاتی می توانند ایجاد کنند، سببارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود. در این مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت و ارزشیابی عملکرد منابع انسانی معرفیشده و در ادامه ی بحث ارتباط میان این دو عامل بررسی و بر اهمیت نقش سیستم های اطلاعات مدیریت و استفاده ی آن جهت بهبود ارزشیابی عملکرد منابع انسانی تأکید شده است. تحقیقی که در این جهت انجام گرفته، توصیفی از نوع همبستگیمی باشد. نتایج به دست آمده، حاصل مطالعات کتابخانه ای و میدانی ست وکارکنان معاونت منابع انسانی شرکت فولاد خوزستان جامعه ی آماری تحقیق را تشکیل داده اند