سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیمیا قاسمی نسب – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی- مدیر منابع انسانی شرکت

چکیده:

با ورود فناوری اطلاعات به سازمان و نهایتاً بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوشتغییر می شود. این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که سیستم های اطلاعات مدیریت می توانند انجام دهند، شناخته وزمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با بهره گیری از ظرفیتهایی که این سیستم های اطلاعاتی می توانند ایجاد کنند، سبب ارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود . در این مقاله سیستم های اطلاعات مدیریتو جابجایی و خروج منابع انسانی معرفی شده و در ادامه ی بحث ارتباط میان این دو عامل بررسی و بر اهمیت نقش سیستم های اطلاعات مدیریتو استفاده ی آن جهت عملکرد بهتر جابجایی و خروج منابع انسانی تأکید شده است. تحقیقی که در این جهت انجام گرفته ، توصیفی از نوعهمبستگی می باشد. نتایج به دست آمده، حاصل مطالعات کتابخانه ای و میدانی ست وکارکنان معاونت منابع انسانی شرکت فولاد خوزستان جامعه یآماری تحقیق را تشکیل داده اند.