سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کسری معروفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایر
حسین علی آبادی فراهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایر
حسین حسن پور درویشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ا
حمید مظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ا

چکیده:

سالیسیلیک اسید یکی از اسیدهای آلی است که دارای مصارف دارویی نیز می باشد. سالیسیلیک اسید به وسیله آمینواسیدی به نام فنیل آلانین به صورت زیستی سنتز می شود. نتایج بررسی های صورت گرفته توسط سایر محققین نشان می دهد که سالیسیلیک اسید باعث افزایش مقاومت اکثر گیاهان نسبت به تنش های محیطی می گردد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید به عنوان پیش تیمار جوانه زنی در بذور آفتابگردان به صورت طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. تیمار ۱و ۲ میلی مولار) بود که با قراردادن بذور به مدت ۲۰ دقیقه در ، آزمایشی شامل غلظتهای سالیسیلیک اسید در چهار سطح ( ۰ سالیسیلیک اسید اعمال گردید. نتایج نشان داد که اثر اسید سالسیلیک بر بنیه گیاهچه، درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه در ۲۰۸ )، درصد جوانه زنی( ۸۱ %) وزن / سطح ۵ درصد معنی دار گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان بنیه گیاهچه ( ۱۷ ۲ گرم) از کاربرد اسید سالسیلیک ۲ میلی مولار به دست آمد. نتایج حاصله از این آزمایش نشان می دهد که / خشک گیاهچه ( ۵۷ پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید توانست ویژه گیهای گیاهچه در سیاهدانه را بهبود بخشد که می تواند در مناطق خشک و نیمه خشک منجر به افزایش مقاومت گردد.