سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید کلینی – دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید سرتاج –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان استفاده از شلتوک و ساقه برنج(از ضایعات کشاورزی) به عنوان یک جاذب طبیعی برای حذف کادمیم و نیکل می باشد. تاثیر پارامتر های مختلفی نظیرpH دما، غلظت اولیه و مقدار جاذب در حالت ناپیوسته جذب مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج آزمایش ها چنین بر آمده که کاهش غلظت اولیه، در میزان جاذب ثابت سبب افزایش فرایند جذب می شود. فرایند جذب کادمیم حدوداً پس از ۹۰ دقیقه و نیکل پس از ۱۲۰ دقیقه به حالت تعادل می رسد. همچنین فرایند جذب کادمیم و نیکل وابستگی زیادی به میزان pH محلول دارد و بیش ترین درصد حذف کادمیم درpHحدود ۶ و نیکل درpH حدود ۹ می باشد. جذب کادمیم از ایزوترم فرندلیچ و جذب نیکل از ایزوترم لانگمور به ترتیب با ضرایب همبستگی ۰/۷۲ ,۰/۹۸۶تبعیت می کند.