سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
حسین صالح زاده – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درسالهایاخیر بسیاری از پروژه های تونل سازی درمناطق پرازدحام شهری حفاری شده اند که باعث شده تا تونلهای دوقلو درفاصله کمی از یکدیگر حفاری شوند از سوی دیگر این تونلها نزدیک به سطح زمین حفاری می شوند و بررسی نشست سطحی ناشی از حفاری آنها از اهمیت زیادی برخوردار است شکل هندسی منحنی نشست ایجاد شده از حفاری تونلهای دوقلو اغلب اوقات با منحنی گاوسی متداول که برای تونلهای منفرد ارایه می شود متفاوت است شکل هندسی منحنی نشست ممکن است نسبت به نقطه میانی دو تونل متقارن متقارن جابجا شده به سمت یکی از دو تونل و یا حتی به طور کلی نامتقارن باشد برای محاسبه مقادیر نشست سطح ی متناظر با تونلهای دو قلو روشهای مختلفی وجود دارد دراین مقاله از روش سوپرزیشن برای محاسبه و تخمین نشست سطحی زمین ناشی از حفاری تونلهای دوقلو استفاده شدهاست به همین منظور از پارامترهای ژئوتکنیکی اندازهگیری شده درتونلهای دوقلوی متروی استانبول و نیز نرم افزار اجزای محدود PLAXIS برای بررسی صحت نتایج استفاده شده است.