سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهسا حسینیون – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران، پردیس فنی دانشگاه تهران
رضا غیاثی – عضو هیات علمی دانشکده عمران، پردیس فنی دانشگاه تهران
سمیه یوسفی – دانشجوی دکتری

چکیده:

در مقاله حاضر، با کاربرد توام مد لسازی عددی و مد لسازی هوشمند و با استفاده از تغییرات حرارتی در بدنه سد، سعی شده تا مشخصات تراوش و نشت در هسته سد خاکی برآورد شود. مد لسازی عددی برای پی شبینی شرایط جریان آب نفوذی به داخل بدنه سد و تخمین تغییرات دما در داخل بدنه مورد استفاده قرار گرفته است. مد لسازی هوشمند جهت ارزیابی حال تهای مختلف موقعیت ترک احتمالی در هسته سد و بررسی تأثیرات مختلف ناشی از آن بر میدان دمای داخل هسته و پوسته سد استفاده شده است. با تاکید توام این دو شیوه، م یتوان حال تهای مختلف احتم الی نشت را مشخص ک رد و برای مطالعات تکمیلی مورد استفاده قرار داد. سد مورد مطالعه در این تحقیق با بدنه خاکی و هسته رسی به ارتفاع ۲۰ متر در نظر گرفته شده است. تحقیقات انجام شده نشان داد که این ترکیب مد لسازی، م یتواند مشخصات تقریبی محل نشت را با دقت قابل قبولی برآورد کند.