سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سبحان محضری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمدعلی باغستانی – دانشیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کل کشور
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذرکرج
مرتضی نصیری –

چکیده:

به منظوربررسی کاربرد توام علف کش و کونوویدربرعلفهای هرز مزارع برنج آزمایشی بصورت کرتهای یکبارخرده شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درمزرعه موسسه تحقیقات برنج آ مل درسال زراعی ۸۹ انجام پذیرفت فاکتورهای اصلی درسه سطح شامل عدم کونوویدر یکبارکونوویدر و دوبارکونوویدر و فاکتورهای فرعی درهفت سطح شامل بنتازون لونداکس رونستار بوتاکلر ساترن وجین دستی و عدم مصرف علف کش بودند با توجه به مجموع نتایج حاصل ازتراکم ووزنخشک علفهای هرز درآزمایش می توان اذعان داشت که مصرف علف کش به تنهایی نمی تواند کنترل کامل علفهای هرز مزارع برنج را بدنبال داشته باشد و نیاز به روشهای دیگر مدیریت آنها می باشد دراین خصوص دوباربکارگیری کونوویدر می تواند اثرات تکمیلی داشته باشد.