سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا محمد ابراهیم، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ا
مریم اصلاحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ا
رعنا نجف زاده، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ا
مریم معینی پور، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ا

چکیده:

در گیاهانی که توسط بذر تکثیر می یابند، بذر به عنوان عاملی برای حفظ بقاء گیاه، نقشی بسیار حیاتی و مهم دارد. به منظور (Vigna بررسی اثر زمانهای مختلف ترموپرایمینگ بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در ماش این آزمایش در سال ۱۳۹۰ به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه علوم زراعی دانشگاه آزاد radiata L.) اسلامی واحد شهرقدس اجرا گردید که در ابتدا قوه نامیه بذور به روش آزمون تترازلیوم تعیین شد. عامل مورد بررسی شامل زمان ۱۵ و ۳۰ دقیقه) از طریق قرار دادن بذور آون با درجه حرارت ۷۵ درجه سانتی گراد شد. نتایج ، های مختلف ترموپرایمینگ ( ۰ نشان داد که اثر ترموپرایمینگ بر بنیه گیاهچه، درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه در سطح ۵ درصد معنی دار گردید. مقایسه ۰ گرم) از ۳۰ / ۹۳ %) وزن خشک گیاهچه ( ۵۷ / ۵۳ )، درصد جوانه زنی( ۳۳ / میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان بنیه گیاهچه ( ۱۹ دقیقه ترموپرایمینگ به دست آمدند. نتایج این بررسی نشان داد که ترموپرایمینگ علاوه بر افزایش درصد جوانه زنی سبب بهبود کیفیت گیاهچه های تولید شده در گیاه ماش گردید.