سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – استادیار دانشگاه علم صنعت- دانشکده مهندسی راه آهن- دانشگاه علم وصنعت
داریوش نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- گرایش محیطزیست – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

از مهمترین مسائل هر پروژه ریلی اطمینان از پایداری بستر به هنگام اعمال بارهای وارده به آن میباشد. عدم پایداری بستر علاوه بر ایجاد نشست های قابل توجه در موارد بحرانی باعث ایجاد گسیختگی در خط و تحمیل هزینه های قابل توجه جانی و مالی خواهد شد و لذا اطمینان از وجود بستری پایدار از دغدغه های اصلی در هنگام طراحی و اجراء یک پروژه ریلی محسوب میشود. با توجه به بافت ریزدانه مصالح خاکی و بارندگی شدید طبیعی در مناطق جنوبی کشور ساخت و توسعه خطوط ریلی روی بسترهای با این شرایط بطور معمول با مشکلاتی همراه است. این مشکلات عمدتاً به عدم تامین باربری پس از تراکم بستر طبیعی و عدم حصول تراکم وCBRمورد نظر طرح مربوط میشود. از جمله راهکارهای مفید برای کسب مقاومت کافی در بستر اختلاط خاک با آهک میباشد. واکنش شیمیایی آهک با مصالح رسی سبب افزایشمقاومت و کاهش خاصیتخمیری در این مصالح میگردد. در مقاله حاضر روند تثبیتبستر رسی پروژه راه آهن خرمشهر-شلمچه با استفاده از دستگاه اختلاط خاک و آهک ۲۵۰۰WR و متعاقب آن تراکم سنگین با غلطک هام مورد بررسی قرار گرفته است. در عین حال در کنار مشاهدات میدانی، با انجام مجموعه ای از آزمایشات آزمایشگاهی، با ساخت نمونههای خاک مخلوط شده با درصدهای مختلف آب و آهک ،آزمایشاتCBR تراکم و تک محوری انجام گرفته است و از مقایسه نتایج، درصد رطوبت و درصد آهک بهینه جهت تامین حداکثر خصوصیات مقاومتی وCBR مورد نظر پروژه، جهت اجرا تعیین گردیده است.