سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد یزدان دوست –
جلیل مبارکی –

چکیده:

دراین تحقیق کارایی الگوریتم ژنتیک دربهینه سازی پارامترهای مدل ماسکینگام و روندیابی جریان دربازه ای از یکی از شاخه های اصلی زرینه رود به نام جیغاتو حدفاصل ایستگاه های هیدرومتری پل قشلاق ورودی و پل انیان خروجی مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور هیدروگراف سالانه این دو ایستگاه استخراج و دربنیه سازی دو پارامتر X,K برمبنای شاخص میانگین مربعات خطا مورد استفاده قرارگرفت درانجامبهینه سازی و اجرای الگوریتم ژنتیک دودویی ازپنج روش مختلف انتخاب استفاده گردید نتایج تحقیق بیانگر دستیابی سریع به مقادیر بهینه پارامترهای مدل ماسکینگام با حداقل انحراف ممکن رابا استفاده ازالگوریتم ژنتیک می باشد همچنین روش انتخاب چرخ رولت کمترین میزانخطارا درنسلهای اولیه دربرداشته و با همگرایی سریع دریافتن پاسخ بهینه مناسب ترین روش انتخاب کروموزوم های والد می باشد.