سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل لولایی – کارشنا س ارشد علوم باغبانی-گلستان
مصطفی مصطفوی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجگروه علوم باغبانی
سعید سماوات – عضو هیت علمی موسسه خاک و آب کرج

چکیده:

برای بررسی اثر محلول پاشی اسیدبُریک و کلرید کلسیم بر رشد رویشی، زایشی و انبارمانی توت فرنگی رقم سلوا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در شهرستان گرگان استان گلستان در سالهای ۸۸و ۸۹ انجام شد. فاکتور اول آن شامل مصرف اسید بُریک در چهار تیمار ۰ ، ۱، ۵/۱ و ۲ پی پی ام، فاکتور دوم کلرید کلسیم در سه تیمار ۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ پی پی ام ودر هر کرت ۲۴ بوته و در مجموع از۸۶۴ بوته استفاده شد. نتایج نشان داد که: تیمار کلسیم (۱۰۰۰و۱۵۰۰ پی پی ام) بیشترین تأثیر را بر مواد جامد محلول داشته است بین تیمارهای مختلف اسید بُریک تیمار (۲) پی پی ام بیشترین تأثیر را برمیزان مواد جامد محلول نشان داد. روز ششم پس از برداشت تیمار ۵ (کلرید کلسیم ۱۰۰۰ پی پی ام و اسید بُریک صفر) بیشترین تأثیر را برمیزان انبارمانی داشتند. در تیمار ۱۲ (کلرید کلسیم ۱۵۰۰و اسید بریک ۲ پی پی ام) بیشترین تاثیررا بر افزایش وزن میوه و تیمار ۱۱ (کلرید کلسیم ۱۵۰۰ و اسید بریک ۵/۱ پی پی ام ) بیشترین تعداد برگ در بوته مشاهده شد