سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه نجات زاده باراندوزی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اس
فتح الله غلامی بروجنی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو

چکیده:

نواحی گسترده ای از خاک در مناطق مختلف به وسیله فلزات سنگین آلوده هستند که این آلودگی ها از فعالیت های انسانی، فاضلاب های صنعتی یا مصرف فاضلاب ها ولجن فاضلابها نشئت میگیرند. از میان آلودگی ها، فلزات سنگین بهویژه سرب، کادمیوم و جیوه بدلیل پیامدهای وخیم زیست محیطی و اثرات زیادی که بر سلامتی انسان دارند ازاهمیت ویژه ای برخوردارند. گیاه پالایی، فناوری نوپایی برای زدودن آلودگی ها از محیط زیست است. این فناوری در مقایسه باسایر روش های پالایش، بسیار کم هزینه و ساده است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان پالایش خاک های آلوده به سرب، کادمیوم و جیوه بوسیله گیاهان بود. بدین منظور، عملیات تهیه، آماده سازی و تثبیت خاک های آلوده در غلظتهای مختلف و نیز تهیه بذر هر یک از گیاهان بومی منطقه به نام های لولیوم، تاج خروس وحشی و سورگوم انجام شد.بعد از انجام مراحل کاشت و داشت گیاهان به روش گلدانی و در هوای آزاد، عملیات برداشت در انتهای مرحله رشد رویشی گیاهان صورت گرفت و سپس غلظت فلزات سنگین جذب شده در ریشه و ساقه درنمونه های برداشت شده بهکمک دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد حداکثر و حداقل میزان غلظت فلزات به ترتیب به خاک های اطراف مناطق صنعتی وجنگلی مربوط بوده است. طبق نتایج این پژوهش در خاک های قلیایی میزان جذبفلزات در ریشه گیاهان بیشتر از اندام هوایی بوده است. همچنین نتایج مطالعه نشان داد غلظت آلاینده روی میزان جذباثر قابل توجهی ندارد. کلیت کننده ها نیزسبب افزایش قابلیت دسترسی و جذب این فلزات در گیاهان شده است. از مقایسه کارآیی تیمارهای دارای گیاه و فاقد گیاه در کنترل آلودگی های فلزات سنگین این نتیجه حاصل شد که گیاهانمورد مطالعه می توانند بطور موثری باعث کاهش غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه از خاکهای آلوده شوند.