سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهران آقایی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده:

بررسی کارایی دانشگاه ها خصوصا اندازه گیری کارایی بخش آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است معیارهایی که برای اندازه گیری کارایی به کار می رود به دودسته کلی تحلیل نسبت و تحلیل مرزکارایی تقسیم می شود درروش تحلیل مرز کارایی ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید با هزینه درنظر گرفته شده و فعالیت برروی مرز به عنوان بهترین عملکرد و زیرمرز به عنوان ناکارایی تلقی می شود یکی از روشهایی که برای تخمین مرز کارایی و اندازه گیری کارایی وجود دارد روش برنامه ریزی خطی استکه درآن فرم تبعی خاصی برای مرز کارایی درنظر گرفته نمی شود و به آن تحلیل پوششی داده ها Dea می گویند دراین مقاله با استفاده از روش DEA کارایی دوازده گروه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان درایران اندازهگیری شده است و طبق نتایج بدست آمده با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس دو گروه زمین شناسی و برق قدرت دارای بالاترین کارایی و یک گروه تولیدات گیاهی دارای کمترین کارایی می ب اشد.