سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا آل ابراهیم – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز پیربکران

چکیده:

استفاده بیک از اندازه از کودهای شیمیایی و سموم خسارت بسیاری به خاک و آب و محیط زیست وارد کرده است و همچنین باعث نابودی بسیاری از میکروارگانیسم های مفید خاک شده است که موجب شده است سیستم کشاورزیما به سمت ناپایداری و کم بازده ای برود. استفاده از کودهای بیولوژیکی باعث می شود که از کودهای شیمیایی و سموم کمتر استفاده شود و علاوه بر صرفه جوئی در هزینه های تولید باعث افزایک بازدهی زمین های کشاورزی می شود. کودهای بیولوژیکی به انواع مشتلفی تقسیم بندی می شود که هر کدام از آ ها ما را به رسید به یک کشاورزی پایدار رهنمون می سازد.