سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعیده مرجائی – دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
علی شکوهی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

یکی از نتایج، توسعه ی لجام گسیخته شهرها، ترکیب فیز یکی نامناسب کاربری ها است. در این میان موقعیت کاربر ی های آموزشی درشهر به عنوان بزر گ ترین کاربر یهای تولیدکننده سفرهای شهری، نقش زیادی در می زان مصرف انرزی بخش حمل و نقل دارد . علاوه بر آن م ی تواند راندمان آموزشی فراگیران را تحت تأثیر قرار دهد . پاسخگویی مدارس به نیازهای جمعیت متقاضی و تطابق مکان قرارگیری آنها متناسب با شعاع عملکرد ی شان از دی گر موضوعاتی است که باید در برنامه ریزی شهری مدنظر قرار گیرد . سامانه اطلاعات مکانی (GIS) با برخورداری از توابع تحلیلی مختلف ا مکان تلفیق داد ه های مکانی و توصیفی و همچنین مدیریت و تحلیل تو أمان آنها را فراهم نموده و می تواند به عنوان سامانه پشتیبان تصمی م سازی برای ارزی ابی کارایی مراکز آموزشی مورد استفاده واقع شده و الگوی مناسبی را برای جانمایی آنها در جهت اصلاح مصارف ان رژی در حوزه های مختلف ارائه نما ی د. این مقاله پس از بررسی این موضوع به تدو ین استانداردهایی جهت ارزیابی وضعیت کاربری آموزشی پرداخته و سپس قابلیتهای تحلیلی GIS را در بررسی وضعیت توزیع و پراکنش مدارس و موقعت مکانی این کاربری ها نسبت به سایر کاربری های شهری و سرانه و تراکم دانش آموز به مدرسه به کار گرفته است.