سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین خسروپور – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بویین زهرا
مسعود متین فر – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بویین زهرا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا

چکیده:

علف های هرز یکی از عوامل تأثیر گذار بر عملکرد گیاه پنبه می باشند. به منظور مقایسه کارایی چند علفکش درکنترل علفهای هرز پنبه آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۹ تیمار و ۴ تکرار در سال ۱۳۸۸ انجام گردید.۲ لیتر در هکتار ، پرومترین ۲ کیلوگرم، دیورون ۲ / ۲ لیتر در هکتار، اتال فلورالین ۵ / تیمارهای آزمایشی شامل تریفلورالین ۵۲ لیتر در هکتار + تری فلوکسی سولفورون / کیلوگرم، تری فلوکسی سولفورون سدیم ۱۵ گرم در هکتار، تریفلورالین ۵۲ لیتر در هکتار + تری فلوکسی سولفورون سدیم ۱۵ گرم در هکتار و دو تیمار / سدیم ۱۵ گرم در هکتار، اتال فلورالین ۵ کنترل کامل و عدم کنترل علف های هرز به عنوان شاهد بودند. نمونه برداری و اندازه گیری تراکم و وزن خشک علف های هرز در انتهای دوره رشد انجام گرفت. تجزیه واریانس دادهها نشان داد که روش های کنترل علف های هرز بطور معنیداری تراکم و وزن خشک علف های هرز را تحت تأثیر قرار دادند. بطوریکه از بین علفکش های با زمان مصرف قبل از کاشت ،علفکش تریفلورالین و از بین علفکش های با زمان مصرف پیش از رویش، علفکش پرومترین بهترین کارایی را در کنترل علف های هرز دارا بودند. تیمار تریفلورالین + تری فلوکسی سولفورون سدیم نسبت به تیمار های دیگر به طور کاملاًمحسوسی تراکم و وزن خشک علف های هرز را کاهش داد.