سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدتقی قانعیان – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
بهزاد جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدحسن احرام پوش – دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محبوبه دهواری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

فلزات سنگین از مهمترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند کروم شش ظرفیتی از جمله مهمترین فلزات سنگین است که در بسیاری از فاضلابهای صنعتی نظیر آبکاری یافت شده و دارای مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی حادی می باشد هدف ازاین مطالعه بررسی کارایی پودرگل گیاه تلخه درحذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف برفرایند جذب می باشد این مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد دراین تحقیق اثر غلظت اولیه کروم جرم جاذب، زمان واکنش و PHبرحذف کروم شش ظرفیتی بررسی گردید جاذب مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی آماده سازی و با استفاده از الکهای استاندارد ASTM دانه بندی شد مطالعه برروی فاضلاب سنتتیک حاوی غلظت های کروم ۱و۲۰mg/l VI انجام گرفت درنهایت داده ها جهت تعیین ایزوترم جذب تحلیل گردید نتایج نشان داد که کارایی راندمان حذف کروم VI با افزایش دور جاذب افزایش و با افزایش PH محلول و غلظت اولیه آلاینده کاهش می یابد. بطوریکه افزایش دوز جاذب از ۰٫۱ گرم به ۰٫۲ گرم منجر به افزایش راندمان جذب از ۷۶٫۵ درصد به ۹۹٫۹۵ درصد برای غلظت اولیه ۲mg/l و از ۳۵٫۱ درصد به ۵۸٫۶ درصد برای غلظت اولیه ۱۰mg/l کروم VI گردید و ا فزایش PH از ۲ به ۱۱ منجر به کاهش راندمان جذب از ۹۹٫۹۵% به ۱۸٫۲% شد