سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسترن عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه تربیت معلم تهران
مسعود طاهریون – استادیار دانشکده فنی، مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی عملکرد وکارائی سیستم لجن فعال با رشد چسبیده ثابت (IFAS ) در تصفیه خانه شهرک صنعتی آمل است . این تصفیه خانه با ظرفیت ۱۷۰۰ مترمکعب در روز شامل مراحل تصفیه فیزیکی ، تصفیه بیولوژیکی ، گندزدائی ، تغلیظ و هضم لجن است. به منظور بررسی عملکرد این تصفیه خانه پارامترهای کیفی فاضلاب خام و پساب تصفیه شده طی زمستان ۱۳۸۹ و بهار۱۳۹۰ اندازه گیری شد . با استفاده از این داده ها راندمان حذف COD و همچنین ضرایب سینتیکی نظیر ضریب بازده رشد (Y) ، ثابت نیمه اشباع (Ks) ، نرخ حداکثر مصرف سوبستره (k) و ضریب خودخوری (kd) در دو محدوده مختلف غلظت MLSS برای سیستم لجن فعال با رشد چسبیده ثابت محاسبه گردید و نتایج نشان داد که این ضرایب به جز Ks در محدوده گزارش شده برای سیستم لجن فعال متعارف هستند. همچنین نتایج نشان داد که محدوده راندمان حذف COD بین۹۸ تا ۹۹% است که فراتر از محدوده نرمال لجن فعال می باشد. به منظور تعیین میزان تاثیر ضرایب سینتیکی در COD خروجی ، با استفاده از ضرایب سینتیکی به دست آمده در این مطالعه ، COD خروجی تخمین زده شد و آنالیز حساسیت انجام گرفت که نتایج نشان دادند رابطه مستقیمی بین تغییرات kd و Ks با سوبستره خروجی وجود دارد در حالیکه رابطه بین k و سوبستره خروجی رابطه ای معکوس است و غلظت سوبستره خروجی به پارامتر سینتیکی k حساسیت بیشتری را در مقایسه با kd وKs نشان می دهد. در نهایت به بررسی تاثیر زمان ماند سلولی (SRT) بر راندمان حذف COD پرداخته شد و مشخص گردید بعد از محدوده ای معین افزایش زمان ماند سلولی تاثیرچندانی بر میزان غلظت COD خروجی نخواهد داشت