سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدرضا صالحی سربیژن –
رحیم دباغ –

چکیده:

با توجه به رشد تقاضاهای جدید در دنیای امروزی، قدرت جوابگویی سازمان ها (کمی و کیفی) از مهمترین عوامل پیشرفت یا عقب ماندگی آنها محسوب می شود. روش تحلیل پوششی دادها ابزاری در اختیار مدیر قرار می دهد، تا عملکرد سازمان خود را در قبال سایر رقبا محک بزند و با بیشترین کرایی اقتصادی فعالیت نماید. در مطالعه حاضر، برآنیم تا سهم هر یک از عوامل مؤثر بر شاخص کارایی بدست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها را به کمک روشهای اقتصاد سنجی، اندازه گیری و در تصمیم برای ارتقاء کارایی، با توجه به محدودیت های موجود، بهترین سیاست افزایش کارایی (بهترین تغییر در ورودی ها یا خروجی ها) اتخاذ گردد. بررسی دانشگاه های جامع دولتی کشور و مطالعه ی کاملی از سطح کارایی آنها با کاربرد این روش دو مرحله ای ، مد نظر قرار گرفته است. مطابق نتایج، تعداد اعضای هیئت علمی جزء مؤثرترین عوامل ورودی و تعداد فارغ التحصیلان بیشترین سهم را از بین عوامل خروجی بر شاخص کارایی داشته اند. بودجه هزینه ای کل و درآمد اختصاصی از جمله شاخص های مؤثر ولی کم تأثیر بر کارایی بحساب می آیند.