سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پورا عربعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدرسول میرقادری – استادیار دانشگاه تهران
محمد شکرچی زاده – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

معیارهای گسیختگی معادلاتی ریاضی برای پیش بینی وضعیت تنشهایی هستند که المان های سازه ای درآن تنشها به گسیختگی می رسند معیار گسیختگی نقطه شکست و سطح تنش بیشینه قابل تحمل توسط مصالح را مشخص می سازد براساستئوری پلاستیسیته معیارهای مختلفی برای پیش بینی رفتار بتن پیشنهاد شده اند دراین مقاله کارای معیارهای مختلف دوپارامتری تا پنج پارامتری که برای بتن معمولی ارایه شده اند برای بتن های توانمند مورد بررسی قرارمیگیرد بتنهای توانمند مطالعه شده دراین مقاله بتن پرمقاومت و بتن توانمند مسلح به الیاف فلزیمی باشند معیارهای مور کولمب ، برسلر ـ پیستر ، دراکر ـ پراگر ، سای ـ تینگ ـ چن و ویلام ـ وارنک بررسی شدها ند کالیبراسیون هریک از این معیارها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی مختلف موجوددرادبیات فنی انجام شده و ضرایب مادی مربوط به هرمعیار برای هر دسته از نتایج آزمایشگاهی جداگانه بدست آمده اند. نتایج ازمایشگاهی مورد استفاده شامل گستره مناسبی از سطوح مختلف مقاومتی و طرح اختلاط بوده است.