سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شاپور لرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدرضا عنایت قلی زاده – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور بررسی کارایی مصرف نیتروژن تحت شیوه های مختلف اعمال کود نیتروژنه روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ آزمایش مزرعه ای درسال زراعی ۸۸-۸۷ درمزرعه پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر به اجرا گذاشته شد آزمایش بصورت کرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار انجام شد کرت های اصلی شامل سه سطح کود نیتروژنه شامل N 3 = 270 , N2 = 180 , N 1 = 90 کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار ازمنبع کود اوره و کرتهای فرعی شامل سه روش اعمال کود نیتروژنه روش نواری = M1 ونواری یک درمیان =M2 و پخش سطحی =M3 بودند سطح صفرN0 به عنوان شاهد درهرتکرار درنظر گرفته شد که درتجزیه و تحلیل وارد نشد و فقط برای محاسبه کارایی و مقایسه میانگین ها از آن استفاده گردید نتایج حاصل مشخص نمود افزیاش میزان کود نیتروژنه تاثیر قابل ملاحظه ای روی عملکرد ماده خشک کل و عملکرد گذاشت روش اعمال کود نیتروژنه نیز برتمامی موارد ذکر شده اثرقابل ملاحظه ای داشت