سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال احمدالی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

آب مهمترین عامل محدود کننده کشاورزی است و استفاده بهینه از آن از اهمیت خاصی برخوردار است به منظور بررسی کارایی مصرف آب در سیستمهای ابیاری نشتی و میکرو نوارهای ابیاری قطره ای تیپ و بررسی کشت یک و دو ردیفه و تراکم در زراعت ذرت دانه ای رقم Sc704 ازمایشی درقالب طرح کرتهای نواری خرد شده برپایه طرح بلوک ها کامل تصادفی با سه تکرار به مدت سه سال ۸۶-۸۴ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندواب به اجرا در امد. فاکتور عمودی چهار تیمار ابیاری شامل سه سطح ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نیاز آبی با استفاده از ابیاری قطره ای نواری تیپ و ۱۰۰ درصد نیاز ابی در روش ابیاری نشتی و فاکتور افقی ارایش کاشت بصورت کشت یک و دو ردیفه و فاکتور فرعی تراکم شامل سه سطح ۷۵ ، ۹۰ و ۱۰۵ هزاربوته درهکتارب ود دراین تحقیق تاثیر عوامل برکارایی مصرف آب عملکرد دانه بیوماس بیوماس خشک و وزن هزار دانه مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از اجرای پروژه در سه سال متوالی نشان داد که در مورد تیمارهای ابیاری کارایی مصرف آب در تیمارهای ابیاری قطره ای نواری در سطوح نیاز ابی ۸۰ و ۱۰۰ درصد دارای بیشترین مقدار بود و در تیمار ابیاری نشتی دارای کمترین مقدار بود ولی مقدار عملکرددرتیمار ابی ابیاری قطره ای نواری در سطح نیاز ابی ۱۲۰ درصد دارای بیشترین مقدار و در تیمار ابیاری قطره ای نواری در سطح نیاز آبی ۸۰ درصد دارای کمترین مقدار بود.