سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم عباسپور – کارشناسی ارشد حفاظت و فیزیک خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
اکرم عباسپور – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از داده های مزرعه ای کشت ذرت با رقم سینگل کراس ۴۰۷ از نوع هیبرید دیررس در اراضی کشت،زیر برنامه های جریان آب خاک، آبیاری و نیتروژن در مدل APSIM ارزیابی و سنجش اعتبار گردید. این مدل با در نظر گرفتنعوامل مختلفی از جمله مدیریت آب آبیاری، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، توزیع آب و نیتروژن در نیمرخ خاک نقش مهمی در کشاورزی نوین ایفا می کند. مقایسه نتایج شبیه سازی مدل با داده های مشاهداتی نشان می دهد که مقادیر خطای سبی عملکرد ذرت در محدوده – ۹۱/۵ درصد می باشند. مقایسه مقادیر پیش بینی نیتروژن با مقادیر اندازه گیری شده در عمق های مختلف نشان دادند که مدل APSIM کارایی خوبی برای شبیه سازی نیتروژن دارد