سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نگار فتحی – مدرس گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
غلامعباس بارانی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
فریدون رادمنش – عضو هیئت علمی گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برآورد سیل ناشی از یک بارش ، همواره یکی از مسائل مهم در علم هیدرولوژی بوده است. همچنین ، با توجه به نقش بسیار مهم تلفات بارش در ایجاد روانابها ، ارزیابی تاثیر مدلهای تلفات در تولید جریانات سطحی ، حائز اهمیت می باشد. در مطالعه حاضر ، به بررسی و ارزیابی مدل های تلفات اولیه – پیوسته SCS ، در تخمین بارش مازاد حوضه ابریز ابوالعباس ، پرداخته شده است . همچنین ، مدل رواناب مستقیم شامل هیدروگراف واحد اشنایدر در شبیه سازی هیدروگراف سیل بکار رفته است. لذا ، با استفاده از ۱۵ سری داده های بارش-رواناب ثبت شده در حوضه آبریز ابوالعباس ، و بکارگیری مدل ریاضی HEC-HMS ، به واسنجی و صحت سنجی مدل هی انتخابی پرداخته شده است. جهت خطایابی ، از سه شاخص اماری میانگین خطای نسبی (MARE)، متوسط جذر میانگین مربع خطاها (RMSE) و ضریب همبستگی (R2) استفاده شده است . اختلاف کم جریان مشاهده شده و جریان شبیه سازی شده و نیز ، اختلاف زمانی ناچیز در رسیدن به زمان دبی اوج ، در هیدروگراف مشاهده ای و هیدروگراف محاسبه شده ، نشلن می دهد که روش اشنایدر در این حوضه ، روشی مناسب در پیش بینی پیک سیلاب می باشد . د رنهایت ، رخدادهایی که با مدل هیدروگراف واحد اشنایدر و مدل تلفات شماره منحنی SCS شبیه سازی شده اند ، بهترین برازی را با شرایط واقعی دارا می باشند.