سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

باقر حیدرپور – مربی، عضو هیأت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
عبداله اکرامی راد – مربی، عضو هیات علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
بهمن پنجعلی زاده – مربی، عضو هیأت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
سیدحمید هاشمی پور – مربی، عضو هیات علمی گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

چکیده:

فعالیتهای تحقیقاتی اخیر در شبکههای عصبی مصنوعی(Artificial Neural Networksنشان داده است که این روش تواناییبسیار بالایی در حل مسائل پیچیده در کلیه رشتههای مهندسی داردANNs همانند مغز واقعی انسان توانایی لازم در یادگیری را داشته و قادر به بکاربردن و استفاده از تجارب بدست آمده در مسائل نو و مشابه میباشند. مهمترین کاربرد ش ب کههای عصبی مصنوعی در پیشبینی یاForcasting است. این روش به عنوان یک ابزار جالب و قدرتمند جایگزین روشهای سنتی برای محققان گشته است.در این تحقیق به منظور انجام شبیهسازی با شبکه عصبی مصنوعی و برآورد آمار ناقص حداکثر دبی لحظهای سالانه در ایستگاه هیدرومتری رودخانه رامیان از مدل کامپیوتری ۲۰۰۰Qnetکه اساس این مدل، روش شبکههای عصبی پیشر وFeed ForwardNeural Networkمی باشد، استفاده گردید. بررسی نتایج شاخصهای آماریMAE،RMSEوR2 وشاخص گرا فیکی خط۴۵ºحاکی از آن است که مدلANNs در منطقه مطالعاتی در مقایسه با مدل رگرسیون خطی برتری خاصی از خود نشان نمیدهد.