سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارش جاعل – دانشجوی دکتری سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
بابک لشکرآرا – دانش آموخته دکتری سازههای آبی

چکیده:

تنش برشی یکی از موضوعات مهم در مکانیک سیالات می باشد. تحقیق در مورد توزیع تنش برشی احتیاج به وسایل و امکانات آزمایشگاهی دارد. با توجه به مزایای مدلهای عددی می توان از آنها در تخمین تنش برشی استفاده کرد . با این وجود استفاده از آنها در مسائل عملی، نیازمند تعیین دقت هر مدل در مقایسه با نتایج دقیق آزمایشگاهی می باشد. در این تحقیق کارایی مدل تلاطمی انتقال تنش برشیSST) در تخمین تنش برشی بستر و دیوار در کانالهای مستطیل شکل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که این مدل تنش برشی را کمتر از مقدار واقعی تخمین می زند. پیش بینی مدل نشان میدهد که در نسبت های ظاهری کمتر از ۵ پروفیل توزیع تنش غیر یکنواخت می باشد. همچنین مکان وقوع حداقل و حداکثر تنش بستر با تغییر خصوصیات هیدرولیکی تغییر می یابد