سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه مهندسی آب

چکیده:

یکی از روشهای مناسب برای تعیین دبی جریان در رودخانهها به ویژه در شرایط وقوع سیل، محاسبه توزیع عرضی سرعت جریان است. با محاسبه-ی توزیع عرضی سرعت در مقطع اصلی و دشتهای سیلابی رودخانه، شرایط بهتری برای مدیریت سیلاب، پخش مواد آلاینده و انتقال رسوب معلق رودخانه فراهم خواهد شد. در این مقاله روشهای یکبعدی و شبهدوبعدی حل توزیع عرضی سرعت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتایج آنها در چند کانال آزمایشگاهی و رودخانه طبیعی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد مدل ریاضی شبه دوبعدی نسبت به مدل یک بعدی از عملکرد بهتری در تعیین توزیع عرضی سرعت، به ویژه در محل اتصال مجرای اصلی رودخانه به دشتهای سیلابی برخوردار میباشد. با محاسبه دبی جریان مشخص شد که هر دو روش در رودخانهها ی همگن دارای دقت خوبی میباشند