سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی چراتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
میترا افشاری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقاب خاک و آب
امید قاسمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
ساعده مظفری – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی مازندران

چکیده:

این آزمایش با ۱۱ تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در ۴ تکراراجرا گردید. نتایج حاکی از تاثیر معنی دار مایه تلقیح های مختلف بر میزان عملکرد سویا در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل می باشد . مایه تلقیح سویا توزیع شده توسط شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (تولید داخل)، پودری ایتالیائی، و مایه تلقیح تهیه شده در مؤسسه تحقیقات خاک و آب سویه جدید C و A از عملکرد بسیار بالائی برخوردار بوده اند. در ایستگاه تحقیقات زراعی بایعکلا، مایه تلقیح های مختلف تاثیر معنی داری بر میزان عملکرد سویا بر جای نگذاشت . تیمار شاهد در این ایستگاه، عملکرد رضایت بخشی داشته واین موضوع را احتمالا می توان به حضور سویه های موثر باکتری و یا بالا بودن پتانسیل حاصلخیزی خاک و باقی مانده کود های مختلف شیمیائی از جمله نیترات درداخل خاک مرتبط دانست. از مجموع نتایج بدست آمده می توان چنین دریافت که کاربرد مایه تلقیح های برتر ریزوبیوم در اراضی که باقی مانده های کود های شیمیائی در آنها کم می باشد و یا اینکه سابقه تلقیح باکتری ریزوبیوم نداشته باشند، قابل توجیه بوده و مایه تلقیح های تولید شده در موس ه س خاک و آب با سویه های C و A را میتوان جایگزین سویه های خارجی کرد.