سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن اسلامی – کارشناس ارشد زراعت
حسین حکم آبادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور۳
مژده حیدری – محقق موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

نشت الکترولیتی زمانی اتفاق می افتد که غشاء در اثر خسارت آسیب دیده باشد که در این صورت مواد الکترولیتی از سلول نشت می کنند . ثبت مقدار EL می تواند به عنوان روشی برای تشخیص خسارت بافت باشد. با توجه به اینکه سرمای بهاره باعث خسارت به گیاه گندم و متع اقب آن خسارت اقتصادی می شود، تصمیم گرفته شد یک ماده ضد سرما را بر روی رقم گندم بهاره یاواروس در دماهای مختلف مورد بررسی قرار دهیم تا بتوان از طریق پارامتر نشت یونی دماهای که با این ماده ضد سرما، گیاه بیشترین وکمترین آسیب را می بیند بررسی کنیم. این آزمایش بر روی گندم رقم یاواروس انجام شد . و از بوته هایی که در مرحله ساقه دهی در گلدانهای کوچک کشت داده شدند، استفاده گردید. این آزمایش در دماهای ۴، ۴-، ۸-، ۱۲- و ۱۶- درجه سانتی گراد مورد بررس قرار گرفت. زمانی که گلدانها به مرحله ساقه دهی رسیدند، ماده ضد سرما ی کود X بر روی آنها اسپری شد و پس از ۲۴ ساعت با آب مقطراسپری شد ند و در داخل انکوباتور قرار گرفتند. ابتدا با سرعت انجماد ۱۰ درجه سانتیگراد در ساعت تا ۲ درجه سانتیگراد و سپس با سرعت انجماد ۵ درجه سانتیگراد در ساعت تا دماهای تیمارهای مذکور خنک گردیدند و ۳ ساعت در دماهای مذکور نگه داشته شدند. بعد از اعمال تیمارها، از هر کدام ۱ گرم نمونه برگی اخذ گردید و در ظروف پلی پروپیلن حاوی ۱۵ سی سی آب مقطر قرار داده شد تا نمونه ها کاملاً پوشیده از محلول گردیدند . محلول را با شیکر به مدت ۵ دقیقه هم زده و در ۲۴ ساعت اول هر۶ ساعت یک بار و سپس روزی یک بار به مدت یک هفته میزان EC نمونه ها ا ندازه گری گردید. بیشترین میزان نشت و آسیب دیدگی گیاه با این ماده ضد سرما، در دماهای مختلف و روزهای متفاوت به ترتیب مربوط به دماهای ۱۶- و ۴- و کمترین آن مربوط به دمای ۴+ و ۱۲- می باشد.