سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

میرمختار حسینی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارو
عیسی بابالو – کارشناس امور آب و فاضلاب شهر خوی
محمد وفادار افشار – کارشناس جامعه شناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:

با توجه به اینکه سیستم لاگون به کمک هواده مکانیکی جهت تصفیه فاضلاب خانگی در این استان و حتی در سطح کشور جدیداً تأسیس و مورد بهره برداری قرار گرفته است و تا کنون مطالعات دقیقی در مورد راندمان واحدهای مختلف آن انجام نگرفته است، لذا برای اطلاع از نحوه کار سیستم تصفیه خانه فاضلاب و پی بردن به کیفیت پساب خروجی از آن لازم دانستیم مطالعاتی را در این زمینه انجام دهیم. مواد و روشها: پژوهش حاضر بر روی سیستم برکه های تثبیت تلفیقی (ISP) در چهار فصل مختلف سال ۸۱ انجام گرفت. مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد. نمونه برداری از فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی از برکه های با هواده مکانیکی و تکمیلی بصورت مرکب و هر ۱۵ روز یکبار (۲۴ بار در یک سال هر بار ۶ نمونه) از محل های تعیین شده انجام گرفت و طبق روش اعلام شده در کتاب استاندارد متد ۱۹۹۵ مورد آزمایش قرار گرفت. داده ها پس از آنالیز در قالب جدول و نمودار ارائه گردید. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که غلظت COD, BOD5 و TSS در فاضلاب خام ورودی به سیستم در چهار فصل بخصوص در پائیز و زمستان نسبتاً بالا بوده است. متوسط دمای فاضلاب و ه وای محیط در تابستان به ترتیب ۵ و ۱۵ درجه سانتیگراد از متوسط دمای فاضلاب و هوای محیط در فصل پائیز بیشتر بوده است که این امر کاهش کارایی سیستم را در فصل سرما به علت کندتر شدن سرعت فعالیتهای بیولوژیکی نشان میدهد. پائین بودن مصرف سرانه آب علت اصلی افزایش غلظت مواد آلاینده در فاضلاب خام ورودی اسظت مقایسه کارایی سیستم در فصل تابستان و بهار نشان داد که میزان حذف مواد آلاینده فاضلاب در فصل تابستان بیش از سایر فصول می باشد. میزان حذف BOD و COD در تابستان به ترتیب ۸/۵ و ۹/۷ درصد بیشتر از فصل بهار می باشد. بحث: بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات انجام یافته حداکثر میزان COD, BOD و TSS در پساب خروجی به ترتیب ۵۲، ۹۷ و ۹۳ میلی گرم در لیتر بوده است که در مقایسه با استاندارهای اعلام شده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست کشور استفاده از چنین پسابی جهت آبیاری مزارع و کشاورزی مجاز می باشد.