سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
الهام دربندی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مهمترین ویژگیهای بازار رقابتی، همگرا بودن قیمتها در بلندمدت است. براین اساس در این مطالعه ازمونهای کارایی و یکپارچگی بازار انار ایران طی سالهای ۸۸ -۶۸ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در واقع چنانچه قیمتها در بلندمدت همگرا باشند، اطلاعات در بلندمدت در بازار ناقص نبوده و ساختار بازار کارا خواهد بود. برای این منظور از آزمونهای همجمعی و الگوهای جوهانسون و الگوهای تصحیح خطاVECM) استفاده میشود. نتایج این مطالعه نشان داد که قیمتها در بازارهای عمده و خرده فروشی همگرا بوده و از این جهت بازار کارایی قیمتی مناسبی دارد. اما چنانچه شوکی در بلندمدت به بازار انار و قیمت خردهفروشی آن وارد شود، این شوک حدوداً پس از ۱/۵دوره تعدیل خواهد شد. در نتیجه براین اساس ثبات در قیمتهای انار حتی با وجود برقراری شرایط کارا در بازار باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد