سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبد الکریم چهرگانی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
فریبا محسن زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهر انگیز اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

اگر چه نفت یکی از منابع اصلی تامین انرژی در جهان محسوب می شود اما آلودگی های ناشی از آن در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای نفت خیز مشکلات فراوانی را به همراه دارد، حذف آلودگی های نفتی با روشهای مختلف صورت می گیرد که اغلب آنها غیر اقتصادی، مشکل و با تغییرات نا مناسب محیطی هستند. زیست پالایش به عنوان یک تکنولوژی سبز، اقتصادی و با کارایی بالا مورد توجه قرار گرفته است . هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد قارچ Alterneria sp آلودگی نفتی در شرایط آزمایشگاهی است .در این پژوهش قارچ Alterneria sp که یکی از گونه های قارچی جداسازی شده از منطقه آلوده به نفت پالایشگاه کرمانشاه می باشد. در محیط های PDA با غلظت های ۲%، ۴%، ۶%، %۸، %۱۰ نفت کشت داده شده میزان رشد قارچ ها با اندازه گیری قطر کلنی مورد بررسی قرار گرفته نتایج حاصل نشان داد اگر چه با افزایش غلظت نفت سرعت رشد قارچ کاهش یافته ولی با این وجود قارچ Alterneria sp در غلظت ۱۰% نفت نیز رشد کرده و نسبت به تمام غلظت های ذکر شده نفت مقاوم می باشد. سه آنزیم فنل اکسیداز، کاتالاز وپر اکسیداز قارچ Alterneria sp رشد کرده در غلظت های مختلف نفت بررسی شد که نتایج حاصل نشان دهنده تجزیه زیستی وابسته به آنزیم توسط قارچ Alterneria sp می باشد . نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قارچ Alterneria sp می تواند غلظت های بالای نفت را تحمل نموده و در حذف آلودگی های نفتی موثر واقع شود. پس از رشد قارچ ها در محیط های حاوی نفت در پایان دوره رشد میزان نفت باقیمانده درمحیط کشت با دستگاه سوکسوله استخراج و با مقدار اولیه آن مقایسه گردید نتایج نشان داد که قارچ Alterneria sp قادر به کاهش نفت در محیط کشت می باشد و بیشترین میزان کاهش در محیط کش ت با غاظت ۸% نفت مشاهده گردید . از این رو به نظر می رسد که استفاده از قارچ Alterneria sp برای زیست پالایش آلودگی های نفتی بسیار مناسب می باشد.