سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم مصطفی پور –
جواد ترکمانی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

در مطالعه جاری هدف اصلی بررسی تابع تولید کارایی فنی و بازاریابی گردو در شهرستان دنا می باشد داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با تولید کنندگان گردو در سال ۸۹ حاصل گردید تخمین کارایی فنی تولید کنندگان با استفاده از برآورد تابع تولید مرزی تصادفی انجام شد نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که نهاده زمین د رناحیه سوم تولید و نهاده های گوگرد و نیروی انسانی د رناحیه دوم تولید قرار دارد از سوی دیگر کارایی فنی گردو کاران غیرقاب لمحاسبه بود و نشان دهنده این است که تغییرات تولید در گردو کاران منطقه مورد مطالعه ناشی از عوامل خارج از کنترل باغدار بوده است.