سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن مسعودرودکی – استادیار گروه ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

دراین مطالعه روشهای مختلف تعیین کارایی و همچنین سهم نسبی هزینه عوامل تولید در واحدهای قند وشکر استان فارس موردبررسی قرارگرفت. نتایج استفاده از روش تابع تولید مرزی نشان داد که اثرات عدم کارایی فنی دارای توزیع تصادفی نبوده وکارایی فنی غیرقابل تخمین است درحالیکه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مشخص شد که در صورت برنامه ریزی برای کاهش حدود ۶۲ درصد سرمایه حدود ۳۷٫۵ درصد نیروی کار ۴۲ درصد سطح زیربنا و ۵۸ درصد زمین در کل استان نسبت به وضعیت جاری استفاده از این نهاده ها نه تنها سطح تولید کاهش نمی یابد. بلکه تولید هدف حدود۲ درصد بیشتر از مقدار فعلی تولید قندوشکر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از براورد مدل تابع هزینه نشان داد که بیشترین سهم در واحدها مربوط به نهاده سرمایه و کمترین آن سایر نهاده ها است.