سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

وحید اشرفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد
الهام زبردست – دانشجوی مهندسی کشاورزی

چکیده:

به منظور تعیین درجه موقعیت گندمکاران ایران در استفاده بهینه از منابع مشخص و نیز بررسی امکان افزایش با استفاده ازمجموعه مشخصی از منابع و عوامل تولید به تعیین کارایی فنی تخصیصی و اقتصادی این گروه از کشاورزی پرداخته شد برای تعیین تعداد نمونه از جامعه آماری تحت مطالعه از روش نمونه تصادفی ساده استفاده شد و ۱۱۰ بهره بردار به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از برآورد تابع تولید مرزی تصادفی و تعیین میزان کارایی فنی بهره برداران با استفاده از قضیه دوگانگی تابع هزینه مرزی تخمین زده شد و درنهایت میزان کارایی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب ۹۱ درصد ۷۸ درصد و ۶۹ درصد است براساس نتایج حاصل عدم توفیق بهره برداران درتخصیص بهینه منابع موجب گردیده که کارایی اقتصادی بهره برداران درسطح پایین تری نسبت به کارایی فنی آنان قرار گیرد.