سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی دستورانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
زهرا محمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک
محمدحسین مبین – استادیار دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه یزد
منصوره سیدحسنی – کارشناس ارشد مرکز ملی باروری ابرها یزد

چکیده:

تولید بارش با استفادها ز هر عمل مصنوعی که با تحریک و تغییر در فرایندهای درونی ابر همراه است باروری ابر نامیده می شود دراین مقاله پس از مرور مکانیسم های موجود در این زمینه و نیز پروژه اجرا شده در ایران سعی گردیده تا ارزیابی مناسبی از کارایی این پروژه در استان اصفهان در سال آبی ۸۷-۸۸ داشته و این فناوری را به عنوان یکی از روشهای تامین آب مورد نیاز در مناطق خشک ایران مورد بررسی قرار گیرد نتایج حاصل نشان دهنده آن است که میزان درصد افزایش بارش ناشی از اجرای پروژه باروری ابرها در استان اصفهان در ماههای ژآنویه، فوریه، مارس و اوریل ۲۰۰۹ بهترتیب برابر ۵- و ۷۱ و ۲۸ و ۲۷/۵- درصد می باشد. همچنین در مجموع ۴ ماه ۱۲/۴ درصد افزایش بارش داشته است.