سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا رحمانی – دانشجوی کارشناسی اردش مهندسی بهداشت محیط
مجید کرمانی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
میترا غلامی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
احمد جنیدی جعفری – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تجزیه مواد رنگزای کاتیونی بنفش BV16 16 ,و راکتیو قرمز RR120 120 با کاربرد روش فتولیز به تنهایی و روش فتوشیمیایی می باشد به منظور بررسی تاثیر فرایند UV/H2O2 محلول ۳۰ میل یگرم برلیتر از رنگزاهای انتخابی تهیه شد و تاثیر پارامترهایی مانند غلظت های مختلف H2O2 1، ۳، ۱۰، ۱۷و۲۵و۳۳و ۵۰ میلی مول درلیتر PHهای مختلف ۳، طبیعی، ۷و۱۰ غلظت اولیه رنگزا ۱۰، ۳۰، ۵۰و۷۰و۱۰۰ میلی گرم برلیتر مداخله گر نمک سولفات سدیم ۰/۵، ۱، ۲و۳، ۴، ۵ گرم برلیتر برراندمان حذف رنگزاهای انتخابی مورد بررسی قرارگرفت همچنین میزان کاهش COD حاصل از رنگزابا استفاده از روش تلفیقی UV/H2O2 نیز مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که تابش امواج UV به تنهایی قادر به حذف کامل رنگزاهای مذکور نبوده و نیاز به کاربرد روش تلفیقی UV/H2O2 می باشد همچنین مشخص شد که با افزایش میزان پراکسید هیدروژن راندمان حذف افزایش یافته و اینروند افزایشی تا میزان مشخصی از H2O2 می باشد راندمان حذف درمحیط های اسیدی بیشترین مقدار را داشته و همچنین با افزایش میزان غلظت رنگزا راندمان حذف کاهش می یابد.