سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عماد دهقانی فرد – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
احمد جنیدی جعفری –
روشنک رضایی کلانتری –
میترا غلامی –

چکیده:

آنیلین ماده ای است که در صنایع شیمیایی و در فرایند های مختلفی استفاده می گردد و به دلیل اثرات منفی روی محیط روشهای مختلفی جهت حذف این ماده مورد بررسی قرارگرفته است دراین مطالعه کارایی فرایند نانوفتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی و پرتوی فرابنفش در حذف آنیلین از پساب سنتتیک موردمطالعه قرارگرفت. راکتور فتوکاتالیستی از جنس پلکسی گلاس و به حجم ۵ لیتر که لامپ فرابنفش ۲۰w در مرکز آن داخل غلاف کوارتزی بوده و نانوذرات اکسید روی ۰/۲-۰/۵g/L وارد پساب سنتتیک حاوی الاینده آنیلین با غلظت ۲۵۰ppm می گردید پس از طی زمانهای ماند ۹۰ و ۳۰و۶۰ دقیقه نمونه ها سانتریفوژ شده و محلول رویی توسط فیلتر ۰/۲mاز جنس PTFE فیلتر می شد جهت استخراج مواد آلی از نمونه و آنالیز آ«ها از روش مایع – مایع و دستگاه گازکروماتوگرافی استفاده گردید. نتایج نشان داد که فرایند نانوفتوکاتالیستی اکسید روی و پرتوی فرابنفش می تواند بطور موثری منجر به حذف آلاینده آنیلین از پساب گردد راندمان حذف آنیلین در غلظت نانوذرات اکسید روی برابر ۰/۵g/L به مقدار کمتری نسبت به سایر غلظت ها افزایش نشان میداد و آزمون آماری ANOVA نشان از عدم وجود اختلاف معنادار بین راندمان حذف آنیلین درغلظتهای مختلف نانورذرات داشت در PH قلیایی بیشترین راندمان حذف آنیلین در زمان ماند ۹۰ دقیقه و غلظت نانوذرات ۰/۵g/L به میزان ۷۶/۳% بدست آمد. در نهایت می توان نتیجه گیری نمود که واکنش فتوکاتالیستی اکسید روی و پرتوی فرابنفش برای حذف آلاینده آنیلین از پساب مناسب می باشد.