سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره خرد پیشه – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت هرمزگان
حسین موحدیان عطار – کارشناس ارشد شیمی کاربردی
مجید صالحی نجف آبادی – استادیار دانشکده بهداشت اصفهان
سکینه مهدوی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت هرمزگان

چکیده:

سیانید یک ماده بسیار سمی است که بطور معمول در فاضلاب صنایع متعددی از جمله آبکاری ، معدن سازی فلزات ، فلز کاری و تمیز کاری فلزات وجود دارد. ورود این ماده به محیط زیست مخاطرات بهداشتی زیادی را به همراه دارد. هدف از انجام این تحقیق تعیین کارایی فرایند ترسیب شیمیایی فروسولفات در حذف سیانور از فاضلاب صنایع آبکاری الکتریکی می باشد. روش ها : این تحقیق به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی در سیستم بسته انجام شد و جامعه مورد مطالعه ، فاضلاب آبکاری الکتریکی می باشد. و از روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده استفاده شد و با استفاده از روش جارتست شرایط بهینه از نظر pH و نسبت Fe/CN و زمان واکنش از طریق آزمایش بر روی فاضلاب صنعت آبکاری الکتریکی واقع در نجف آباد اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: ازمایشات در سه (۷/۵ ، ۶/۵ ، ۵/۵ )=PH و سه نسبت مولی ( ۲۰:۱ ، ۱۰:۱ ، ۵:۱ )= Fe/CN- و زمان عملیات ( ۱۲۰ ، ۶۰ ، ۳۰ ، ۱۰ ) دقیقه صورت گرفت با توجه به هزینه مصرف فرو سولفات بهترین شرایط حذف سیانید در PH برابر ۶/۵ و نسبت مولی ۱۰:۱ و زمان عملیات ۶ دقیقه بدست آمد که در این شرایط راندمان حذف برابر ۹۳% است. نتیجه گیری : در این تحقیق میانگین غلظت اولیه سیانور برابر ۶/۱۴ میلی گرم در لیتر نشان داد که در نسبت مولی زیاد با افزایش زمان از ۶۰ دقیقه تغییری در درصد راندمان حذف سیانور صورت نمی گیرد. اما در نسبت مولی پائین با فازایش زمان از ۶۰ دقیقه کاهش در راندمان حذف صورت می گیرد.