سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین محمدی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت الله پیردشتی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد یزدانی – دانشجو دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زراعت
بیژن کهراریان – دانشجو دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زراعت

چکیده:

به منظور بررسی کارایی فتوسنتزی گیاهان جو و شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات در پایه بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۱۲ تیمار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به اجرا در آمد. در این طرح کرت‌های اصلی در دو سطح، شامل کنترل و عدم کنترل علف‌هرز و کرت‌های فرعی شامل کشت مخلوط جایگزینی (۳ردیف جو + ۳ ردیف شنبلیله، ۳ ردیف جو + ۲ ردیف شنبلیله، ۲ ردیف جو + ۳ ردیف شنبلیله، ۴ ردیف جو +۲ ردیف شنبلیله و ۲ ردیف جو +۴ ردیف شنبلیله) و افزایشی (افزایش۱۰ ،۲۰،۳۰،۴۰و۵۰ در‌صد جو) و کرت های شاهد جو و شنبلیله بودند. نتایج آزمایش نشان داد که کنترل علف هرز و عدم کنترل آن اثرات معنی داری بر محتوی کلروفیل جو، کلروفیل a و b جو و شنبلیله و کل بیوماس اندام هوایی تولیدی در واحد سطح داشته است. تیمارهای افزایشی و جایگزینی کشت مخلوط دو گیاه نیز به جزء بر محتوی کلروفیل شنبلیله، بر سایر صفات مورد بررسی معنی دار بوده است. همچنین، اثر متقابل کنترل علف هرز و عدم کنترل آن و تیمارهای افزایشی و جایگزینی کشت مخلوط دو گیاه بر محتوی کلروفیل اندازه گیری شده با SPAD تفاوت معنی داری نداشته است. اما تیمار کشت مخلوط جایگزینی (۳ردیف جو + ۳ ردیف شنبلیله و افزایشی ۱۰ و۲۰ درصد جو، کلروفیل a و b دو گیاه جو و شنبلیله و کل بیوماس اندام هوایی تولیدی را نسبت به کشت خالص افزایش داد و این تیمارها، نشان دهنده ترکیب مناسبی از کشت مخلوط دو گیاه می باشند.