سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین ملایمت – گروه مهندسی معدن دانشگاه یزد
احمد قربانی –

چکیده:

در این پژوهش کارایی و دقت شبکه عصبی مصنوعی چند لایه به عنوان یک تخمین گر با ماهیت Black Box در بازیابیپارامترهای مدل کل – کل بررسی گردید. این مدل دارای چهار پارامتر Pمقاومت ویژه mبارپذیری c ثابت فرکانسی) و tثابت زمانی) می باشد که دو پارامتر آخر ماهیتا تغییرات غیر خطی داشته در حالی که دو پارامتر اول با روندی خطی تغییر می کنند. در عمل، توسط کدنویسی درMatlab تعداد ۱۰۰ مدل عددی کل – کل تولید گردید. هر مدل شامل متغیر پارامترهای A و ω ،φ ،τ ،c ،m ،ρ بوده و در هر مدل با فرض ثابت بودن دامنه A فاز φزاویه فرکانسی w تعداد ۲۴ مقدار مختلف از بقیه پارامترها در نظر گرفته شد و جمعا ۱۶۸۰۰ داده به شبکه عصبی خورانده گردید